Program warsztatów:

Zajęcia w IV kwartale 2019

Dla Studentów:

Statystyka

Program szkolenia:
Co to jest statystyka?
Populacja i próba
Cechy statystyczne
Klasyczna statystyka
Zmienne losowe
Rozkład normalny
Statystyka Bayesowska – podstawy
Estymacja nieparametryczna
Estymacja parametryczna – punktowa i przedziałowa
Weryfikacja hipotez statystycznych
Schemat budowy testu istotności
Testowanie normalności rozkładu
Porównywanie dwóch średnich
Współczynnik korelacji liniowej
Regresja prosta
Podstawy analizy szeregów czasowych
Estymacja i prognozowanie trendu

Program Macierze i Algebra-Liniowa:

Program szkolenia:
Zamiana układu równań na macierze.
Rozwiązywanie metodą przekształceń liniowych.
Liczenie wyznacznika. Przypadek wyznacznika równego zero.
Rozwinięcie Laplasa.
Rozwiązywanie równań metodą wyznaczników (metoda Cramera).
Co to jest baza w przestrzeni. Alternatywne warunki.
Normalizowanie i Ortogolizowanie bazy.
Definiowanie podprzestrzeni przy użyciu bazy.
Macierz w bazie własnej. Wektory własne macierzy.
Definicja ciała. Macierze nad innymi ciałami i jako ciała.
Macierze nad liczbami zespolonymi.

Matematyka Rozszerzona dla maturzystów:

Zadania maturalne o najwyższym poziomie trudności.

Matematyka High Level IB po angielsku:

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu uczniów uczestniczących w programach IB:

Cennik:

2 godzinne warsztaty w grupach 5-6 osób:

– 50 zł dla 8 klasy (25 zł/ 60 minut)
– 60 zł dla maturzystów (30 zł/60 minut)
– 100 zł na studentów (50 zł/60 minut)

Zajęcia po angielsku (IGSCE, IB, SAT, GMAT): 100 zł / 120 minut

Opłaty można wnosić po prostu każdorazowo na zajęciach. Nie obowiązują zapisy, należy jednak zapowiedzieć się telefonicznie i upewnić, co do terminu zajęć.